توزیع کننده محصولات یک بار مصرف پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و بیمارستانی در سراسر کشور